Juridinės sąlygos

Slidinėjimo bazės "Mortos kalns" naudojimo sutarties sąlygos.

Slidinėjimo trasų "Mortos kalns” naudojimo sutarties sąlygos

1.Bendros sąlygos:

1.1.
Šios Slidinėjimo trasos naudojimo sutarties sąlygos nusako trasos ir prie jos esančios teritorijos taikymo ir naudojimo tvarką (toliau – “Trasa”), o taip pat jos naudotojo teises ir pareigas. Į Trasą įeina teritorija, įtraukianti nusileidimo zoną, ir keltuvus (žiūrėti schemą), kurie specialiai skirti naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente.
1.2. Teisinius Trasos naudotojo (toliau – “Naudotojas”) ir savininkų (toliau “Savininkas”) santykius nusako ši sutartis. Ši Sutartis sudaroma tuo momentu, kai asmuo nuperka keltuvo ir Trasos naudojimo Bilietą arba kitaip teisėtai įgyja Savininko leidimą arba patvirtinimą naudoti Trasą (toliau tekste – “Bilietas”).
1.3. Savininkas suteikia leidimą Naudotojui naudoti Trasą tiktai pagal šios Sutarties sąlygas.
1.4. Trasą gali naudoti tiktai tie asmenys, kurie įsigijo galiojantį Bilietą, nupirktą arba gautą trasos kasose iš trasos personalo. Asmenys, negavę Savininko leidimo naudoti Trasą, arba kurie neturi galiojančio Bilieto, neturi teisės naudoti Trasą.
1.5. Šioje Sutartyje nustatytos Naudotojo pareigos ir Savininko teisė yra privalomos ir liečia tuos asmenis, kurie faktiškai naudoja Trasą be Bilieto arba su negaliojančio Bilietu arba prieš Bilieto įsigijimą arba ir užsibaigus jo terminui. Trasos naudojimas pripažįstamas tuo, kad asmuo priėmė šios Sutarties sąlygas ir pripažino jas privalomomis.
1.6. Teisę naudoti Trasą turi fizinis asmuo, ne mažiau bent 12 metų amžiaus. Nepilnamečiai iki 12 metų amžiaus gali naudoti Trasą tiktai tiesioginėje pilnamečių asmenų priežiūroje.
1.7. Trasoje draudžiama turėti šunis ir kitus gyvūnus, nežiūrint to, ar jie su pasaitu ir antsnukiu.

2. Sutarties veikimo terminas:

2.1.
Nuo to momento, kai fizinis asmuo įsigijo Bilietą, jis laikomas “Naudotoju” šios Sutarties suvokimu ir jam yra privaloma ši Sutartis ir iš jos ištekantys įsipareigojimai.
2.2. Naudotojas turi teisę naudoti Trasą tiktai šios Sutarties veikimo metu.
2.3. Sutarties terminas užsibaigia, o kartu su tuo ir teisė naudoti Trasą, jeigu užsibaigia Biliete nurodytas laikas .
2.4. Sutarties terminas užsibaigia ir kartu su tuo teisė naudoti Trasą, jeigu anuliuojamas asmens Bilietas dėl šios Sutarties sąlygų nesilaikymo.

3. Inventorius:

3.1.
Ši Sutartis suteikia teisę Naudotojui naudoti Trasą nusileidimui nuo kalno kalnų slidinėjimo slidėmis arba snieglente, kurie turi specialius tvirtinimus tam skirtose vietose (toliau „Inventorius”)
3.2. Trasoje leidžiama naudoti tiktai techniškai tvarkingą Inventorių, siekiant išvengti rizikos jam sulūžus Naudotojui susižeisti arba sužeisti kitus Naudotojus. Naudotojas turi įsitikinti savo Inventoriaus technine būkle. Jeigu Naudotojui kyla abejonių arba nėra informacijos dėl savo Inventoriaus techninės būklės, jis privalo kreiptis konsultacijos į Trasos specialistus Inventoriaus nuomos punkte.
3.3. Šios Sutarties sąlygos privalomos visiems Naudotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie naudoja savo Inventorių ar išsinuomotą iš Savininko arba trečiųjų asmenų.
3.4. Trasoje draudžiama naudoti rogutes, plėveles, distancines slides ir pan., o taip pat ir kitą nuvažiavimo inventorių, išskyrus tą, kuris minėtas 3.1 p.

4. Naudotojo sąlygos:

4.1.
Naudotojas turi teisę naudoti nusileidimui kalnų slidėmis arba snieglente tiktai tą kalno šlaito dalį, kuri yra saugi ir supratingu nuotoliu nuo keltuvo arba yra atitinkamai sužymėta ir/arba apribota nuo keltuvo kelio (toliau – “Trasos nuvažiavimo zona”). Keltuvo keliu laikoma sąlyginė linija, kuria naudotojai pakyla šlaitu, naudojant keltuvą.
4.2. Naudotojams draudžiama naudoti Trasa alkoholio, narkotinių arba psichotropinių medžiagų poveikyje.
4.3. Naudotojas turi teisę Trasoje naudoti tiktai tokį Inventorių, kuris yra techniškai tvarkingas. Naudotojas prieš kiekvieną nusileidimą privalo įsitikinti, kad Inventorius yra techniškai tvarkingas.
4.4. Naudotojui draudžiama vaikščioti pėsčiomis po nusileidimo zoną ir keltuvo veikimo zonoje. Tais atvejais, kai Naudotojas priverstas vaikščioti pėsčiomis po Trasos nusileidimo zoną, paimant nukritusį inventoriaus daiktą (pavyzdžiui, slidę, kuri nuslydo Trasa jam nukritus) arba siekiant pagelbėti esant nelaimingam atsitikimui, Naudotojas privalo judėti kaip galima maksimaliai netrukdant kitiems Naudotojams.
4.5. Naudotojui draudžiama nepagrįstai stovėti arba sėdėti Trasos nusileidimo zonoje arba keltuvo kelyje su techniškai tvarkingu Inventoriumi. Pagrįstumu galima laikyti kritimą, inventoriaus defektą, pagalbą nukentėjusiam, pagalbą kitam nukritusiam Naudotojui. Sustojus būtina stengtis kaip galima greičiau atlaisvinti Trasos nusileidimo zoną.
4.6. Naudotojas apsiima visišką atsakomybę už savo sveiktą, gyvybę Trasoje ir yra atsakingas už tai, kad pasirinktas važiavimo greitis ir manevrai neviršytų jo meistriškumo ir negrėstų kitų Trasos Naudotojų saugumui.
4.7. Naudotojas atsisako nuo bet kurių reikalavimo teisių ir apsiima nekelti nei turtinių, nei kitokio pobūdžio pretenzijų ir reikalavimų Savininkui dėl Trasoje gautų kūno sužeidimų, žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan.), jeigu tai įvyko šių sąlygų pažeidimo arba nesilaikymo rezultate.
4.9. Trasos dalį, vadinamą „Sniego parku” galima naudoti asmenims, kurie turi įgūdžių ir kurių įgūdžiai atitinka tramplinų ir slaidų sudėtingumo laipsnį. Slidininkai gali naudoti Sniego parką tiktai su šalmais ant galvos ir ne jaunesni nei 16 metų amžiaus. Personalas turi teisę bet kuriam Naudotojui uždrausti naudoti Snieglenčių parką, jeigu jo sugebėjimai arba nusileidimo būdas pavojingas jam pačiam arba kitiems lankytojams.

5. Nusileidimo sąlygos:

5.1.
Naudotojas, pageidaujantis pradėti važiavimą, privalo atkreipti dėmesį į Trasą, siekiant įsitikinti, kad pradėjęs važiavimą jis nesukelia grėsmės sau ir kitiems Slidininkams.
5.2. Prieš pradedant kiekvieną nusileidimą, Naudotojas privalo įvertinti Trasos sniego dangos kokybę ir būklę, o taip pat kitų asmenų buvimą nusileidimo zonoje, siekiant įvykdyti saugų nusileidimą.
5.3. Naudotojas gali pradėti nusileidimą tiktai po to, kai įsitikino Trasos atitikimu saugiam nusileidimui. Naudotojui draudžiama naudoti Trasą, jeigu sniego kokybė arba būklė netinkama nusileidimui ir tokiu atveju, jeigu veikia keltuvas.
5.4. Naudotojas gali aplenkti kitą Naudotoją kaip iš dešinės, taip ir iš kairės pusės tiktai su sąlyga, kad Naudotojui, kurį aplenkia, paliekamas pakankamai didelis Trasos plotis manevrų vykdymui.
5.5. Naudotojas privalo laikytis distancijos su priekyje važiuojančiais asmenimis ir vengti susidūrimo su priekyje važiuojančiais asmenimis. Naudotojas, važiuojantis iš viršaus, yra atsakingas už susidūrimą su žemiau esančiu arba priekyje važiuojančiu asmeniu ir už šio susidūrimo sukeltas pasekmes.
5.6. Blogai apžvelgiamose Trasos vietose Naudotojui leidžiama judėti tokiu greičiu, kad būtų įmanoma išvengti susidūrimo, nepriklausomai nuo susidariusios situacijos.
5.7. Naudotojui draudžiama kirsti sąlyginę liniją, kuri atskiria keltuvo kelią nuo Trasos nusileidimo zonos.
5.8. Naudotojas privalo suteikti pagalbą nelaimingo atsitikimo atveju nukentėjusiam asmeniui. Apie bet kurį nelaimingą atsitikimą nedelsiant būtina pranešti Trasos personalui ir dalyvauti pagalbos teikime, jeigu tokia būtina.
 


6. Keltuvo naudojimo sąlygos:

6.1.
Prieš pasikėlimą:

6.1.1. Naudotojas prie keltuvo privalo laikytis eilės tvarkos.
6.1.2. Prisikabinti prie keltuvo ir atsikabinti nuo keltuvo galima tiktai tam numatytose vietose. Atsikabinimas pasikėlimo metu leidžiamas tiktai specialiu Trasos personalo raginimu. Vienu keltuvo kabliu/laikikliu („Tablečių” tipo keltuvuose) gali pasikelti tiktai vienas Naudotojas. Kabliu /Inkaru („T-bar” tipo keltuose) gali pasikelti ne daugiau kaip du Naudotojai.
6.1.3. Naudotojas, neturintis keltuvo naudojimosi patirties, privalo apie tai informuoti Trasos personalą prie keltuvo, kad jis galėtų pagelbėti.
6.1.4. Naudotojas privalo išsirinkti kaip galima daugiau prigulusią ir atitinkančią aprangą, kišenės ir sąsaga turi būti užsegtos, kad keltuvo sudėtinės dalys, skirtos Naudotojo pakėlimui į kalno viršūnę– kablys, laikiklis, inkaras (toliau tekste - “Laikiklis/Inkaras”), neužkibtų už jų.

6.2. pradedant pasikėlimą:

6.2.1. Naudotojas (slidininkas) privalo nusiimti lazdų diržus ir lazdas laikyti rankoje iškištoje iš keltuvo. Jeigu kylate su snieglente, iškelkite vieną koją iš snieglentės tvirtinimo.
6.2.2. Naudotojas privalo atsistoti tiesiogiai šalia keltuvo, bet ne arčiau kaip 0,5 m nuo jo troso vertikalios linijos, kad Naudotojo neliestų pro šalį slystantys keltuvo Laikikliai /Inkarai. Jeigu pro šalį slystantis Laikiklis/Inkaras dėl šios priežasties sugadino Naudotojos aprangą, Savininkas nuostolių neatlygina.
6.2.3. Naudotojas privalo sugriebti laisva ranka Laikiklį/Inkarą, prisitraukiant judėjimo kryptimi. Kai judėjimas pradėtas, „Multilifto” tipo keltuvo laikiklį uždėkite už nugaros juosmens vietos aukštyje. „T-bar” tipo keltuvų laikiklį /inkarą už nugaros po klubų linija, „Tablečių” tipo keltuvo laikiklis /inkaras įstatomas tarp kojų.

6.3. Pasikėlimo metu:

6.3.1. Naudotojas privalo nukreipti slides arba snieglentę pasikėlimo kelio kryptimi.
6.3.2. Pasikeliant su keltuvu važiuojama tiesiai, be pasisukimų ir vingiuojančių judesių ir atsižvelgiant į pakėlimo kelią. Kritimo atveju kaip galima greičiau atlaisvinamas keltuvo kelias.
6.3.3. Naudotojui draudžiama atleisti Laikiklį/Inkarą tiesiogiai prieš keltuvo atramas.

6.4. Užbaigiant pasikėlimą:

6.4.1. Prieš nuimant kablį Naudotojas privalo įsitikinti, ar Laikiklis /Inkaras neužsikabino už rūbų arba Inventoriaus, siekiant išvengti Naudotojo traumos (kūno sužeidimų), o taip pat, kad nebūtų sugadinta Naudotojo apranga ir Inventorius.
6.4.2. Naudotojas privalo nusilenkti nuo Laikiklio/Inkaro tiktai tuomet, kai slidės jau yra ant horizontalaus paviršiaus.
6.4.3. Naudotojas nedelsiant privalo atlaisvinti aikštelę artimiausio šlaito kryptimi, kad sekantis keltuvo Naudotojas nesukeltų traumos atleistu Laikikliu /Inkaru.
6.4.4. Atsikabinant nuo keltuvo, Naudotojui draudžiama traukti Laikiklį/Inkarą į šoną, arba vykdyti kitus veiksmus, kurie sukeltų keltuvo troso nutrūkimą arba sugadinimą.
6.4.5. Tuo atveju, jeigu keltuvas kelia grėsmę kokiam Trasos naudotojui, Naudotojas privalo išjungti keltuvą, nuspaudžiant “STOP” mygtuką.

7. Naudotojo atsakomybė:

7.1.
Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, kuriuos jis padarė tretiesiems asmenims arba Savininkui, naudojant Trasą.
7.2. Jeigu Naudotojas nesilaiko šios Sutarties reikalavimų, Trasos personalas turi teisę anuliuoti jo Bilietą ir uždrausti naudoti Trasą.
7.3. Naudotojas atsakingas už žalą ir nuostolius, atsiradusius tretiesiems asmenims ir Savininkui dėl keltuvo naudojimo taisyklių nesilaikymo.
7.4. Bilieto pametimo atveju Naudotojas neturi teisės jį atnaujinti.
7.5. Naudotojas neturi teisės reikalauti Bilieto apkeitimo į pinigus, jeigu Bilieto veikimo laikas prasidėjo, ir jo daugiau nebepatenkina Trasos dangos būklė, oro arba bet kokios kitos aplinkybės.

8. Savininko atsakomybė:

8.1.
Savininkas neapsiima atsakomybės už nelaimingus atsitikimus ir nuostolius, atsiradusius pažeidus šios Sutarties sąlygas.
8.2. Savininkas neapsiima atsakomybės už inventoriaus, transporto priemonių, kitų asmenų turto sugadinimą, vagystes.
8.3. Savininkas neprivalo atsakyti už žalą arba nuostolius, kurie padaryti dėl neteisingo keltuvo naudojimo arba saugumo taisyklių nesilaikymo.

9. Ypatingos sąlygos:

9.1.
Savininkas turi teisę nesuteikti asmeniui galimybės naudoti Trasą, jeigu asmuo neturi Bilieto arba užsibaigė jo veikimas, t.t., anuliavimo atveju. Savininkas turi teisę vykdyti veiksmus šių asmenų pašalinimui iš Trasos.
9.2. Šia Sutartimi Naudotojas ir asmuo, kurį liečia ši Sutartis, leidžia Savininkui arba jo įgaliotam trečiajam Asmeniui vykdyti savo asmeninių duomenų rinkimą, fiksavimą pagal šios Sutarties sąlygas.
Savininkas gali vykdyti Naudotojo ir asmenų, kuriuos liečia ši Sutartis, asmeninių duomenų (fotografijos, video ir kitų garso ir vizualios informacijos įrašų pavidalu) fiksavimą ir apdorojimą, jeigu asmuo naudojo Trasą be Savininko sutikimo arba nežiūrint Savininko draudimo, naudojo suklastotą Bilietą, o taip pat atvejais, jeigu šiam asmeniui Savininkas arba jo įgalioti asmenys anuliavo Bilietą ryšium su grubiais šios Sutarties sąlygų pažeidimais. Savininkas turi teisę rinkti, registruoti, įvesti, laikyti informaciją apie asmenį teksto, garso ir vizualinių duomenų laikikliuose, tvarkyti, perdaryti, naudoti, transliuoti, ištrinti, apdoroti ir perduoti informaciją kitiems slidinėjimo trasų savininkams.

Spauskite čia parsisiuntimui